loggotto

Välkomna till Farsta Strandskolan!

Farsta Strandskolan är en del av MA Vätterosen AB och är sedan 1998 en fristående skola med klasser från förskoleklass t.o.m. årskurs 3. Totalt går det ca 130 elever på skolan med ca 22 elever i varje klass. Skolan ligger nära Farsta strands tunnelbanestation. Lokalerna för årskurs 1-2 är vackert belägna i ett grönområde på en sluttning mot sjön Magelungen. Eleverna delar skolgård med förskolan som också tillhör företaget och som ligger i samma hus som skolan. Eleverna i förskoleklass och årskurs 3 har sina lokaler på markplanet i ett närbeläget bostadshus.  Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från den obligatoriska läroplanen, Lgr 22 och gällande skollag.


Farsta Strandskolan har valt att fokusera på grundskolans fyra första år genom att satsa på vårt arbete med en trygg skolmiljö där arbetet med elevernas tidiga kunskapsutveckling inom bland annat läs- och skrivutveckling samt matematik står i fokus. Vi vill samtidigt bjuda in fler elever till vår härliga gemenskap och låta dem bidra till vår fantastiska verksamhet. Därför satsar vi att inom några år ha vuxit till en tvåparallellig F-3 skola.

Farsta strandskolan arbetar med inspiration från Nya Zeeland och det ”Whole language” inspirerande läsandet, skrivandet och kommunicerandet, där ett positivt förhållningssätt och en hög tilltro till elevernas olika förmågor är vägledande i arbetet.

”Don´t do what children can do themselves”

En mycket viktig del i vårt arbete är att alla elever ska bli språklig trygga, därför arbetar alla elever dagligen med någon av de fyra hörnstenarna i Kiwimetoden, gemensam-, vägledd -, självständig- eller högläsning.  I Lgr 22 betonas att alla ämnen ska vara språkutvecklande och det tar vi fasta på i den dagliga planeringen. Vi skriver mycket gemensamt och individuellt, helt självständigt eller väglett. Farsta strandskolan tillämpar olika arbetssätt och metoder för att utveckla och utmana elevernas alla förmågor.

Det är eleverna som är huvudpersoner i sina liv där skolans pedagoger har den stora förmånen att vara elevernas reskamrater i skolan. Eleverna i skolan ska möta vuxna som ser varje elevs möjlighet och som engagerar sig i samspelet med både den enskilda eleven och gruppen. Skolan är en plats som har att göra med elevernas rättigheter, där vi tillsammans samspelar, lär, utvecklas, utforskar och förundras. Vi har gemensamma elevråd från förskoleklass t.o.m. årskurs 3 och veckovisa klassråd där eleverna möts för att tillsammans komma med förslag, önskemål och idéer samt påverka skolans innehåll. En oerhört viktig del i skolan är att varje elev ges möjlighet att ”… utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”(Lgr 22 s.10)

Ett tematiskt/ämnesövergripande arbetssätt genomsyrar verksamheten där elevernas arbeten dokumenteras och synliggörs. Arbetsmiljön i skolan är och ska vara kreativ och anpassad efter elevernas olika möjligheter. Lärarna samarbetar kring temaområden som ska läsas, där teoretiska ämnen såväl som praktiskt estetiska ämnen ges plats. Temaarbetet planeras utifrån Lgr 11 och elevernas egna frågeställningar/intressen. Vi har även gemensamma temadagar, äventyrsdagar, frilufts- och idrottsdagar m.m. där vi arbetar tillsammans från förskoleklass t.o.m. årskurs 3.

Alla klasser på Farsta strandskolan samarbetar med fritidshemmet och förskolans avdelningar, där det språkliga arbetet, ett gemensamt ansvar för vår miljö och det främjande och förebyggande arbete för att skapa goda sociala relationer mellan barn/elev och personal är i fokus.

Vi inleder höstterminen med två samarbetsveckor, där syftet bl.a. är att skapa gemenskap och goda sociala relationer. Under dessa veckor arbetas också skolans och fritidshemmets trivselrutiner fram.


just nu!


Sök till oss via ANSÖKAN i menyn - för en trygg skolstart!
------------------------------
Läsåret 24/25
Läsåret 2024/2025 kommer Farsta Strandskolan att ha en förskoleklass.
 

Här finns vi!

Farsta strandskolans besöksadresser

Nordmarksvägen 6 A 

Tele: 08-604 73 79 

Nordmarksvägen 6

Tele: 08-604 49 48

Nordmarksvägen 40
(Elevhälsa, administration)
 

Rektor 

Andreas Jälmestål
Nordmarksvägen 6A
123 72 Farsta
Telefon: 076-116 19 75
E-post: 
andreas@farstastrandskolan.se

Postadress:
Farsta Strandskolan
Nordmarksvägen 40
12372 Farsta