Farsta Strandskolan

Farsta Strandskolan är en del av MA Vätterosen AB och är sedan 1998 en fristående skola med klasser från förskoleklass t.o.m. årskurs 3. Totalt går det ca 130 elever på skolan med ca 22 elever i varje klass. Skolan ligger nära Farsta strands tunnelbanestation. Lokalerna på Nordmarksvägen 6A är vackert belägna i ett grönområde på en sluttning mot sjön Magelungen. Eleverna delar skolgård med förskolan som också tillhör företaget och som ligger i samma hus som skolan. Farsta Strandskolan har även klassrum i lokaler på markplanet i ett bostadshus på Nordmarksvägen 6. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från den obligatoriska läroplanen, Lgr 22 och gällande skollag.

Fokus på tidig Kunskapsutveckling

Farsta Strandskolan har valt att fokusera på grundskolans fyra första år genom att satsa på vårt arbete med en trygg skolmiljö där arbetet med elevernas tidiga kunskapsutveckling inom bland annat läs- och skrivutveckling samt matematik står i fokus.

Farsta Strandskolan arbetar med inspiration från Nya Zeeland där en kreativ arbetsmiljö, ett utforskande arbetssätt, ett positivt förhållningssätt och en hög tilltro till elevernas olika förmågor är vägledande i arbetet.

Språklig trygghet i undervisningen

En mycket viktig del i vårt arbete är att alla elever ska bli språklig trygga, därför arbetar alla elever dagligen med gemensam-, vägledd -, självständig- eller högläsning. I Lgr 22 betonas att alla ämnen ska vara språkutvecklande och det tar vi fasta på i den dagliga planeringen. Vi skriver mycket gemensamt och individuellt, helt självständigt eller väglett. Farsta Strandskolan tillämpar olika arbetssätt och metoder för att utveckla och utmana elevernas alla förmågor.

Fem barn i mellanstadieåldern som promenerar över skolgården med varsin ryggsäck på ryggen

Elevernas delaktighet – en värdefull grundpelare i vår skolmiljö

Det är eleverna som är huvudpersoner i sina liv där skolans pedagoger har den stora förmånen att vara elevernas reskamrater i skolan. Eleverna i skolan ska möta vuxna som ser varje elevs möjlighet och som engagerar sig i samspelet med både den enskilda eleven och gruppen. Skolan är en plats som har att göra med elevernas rättigheter, där vi tillsammans samspelar, lär, utvecklas, utforskar och förundras. Vi har gemensamma elevråd från förskoleklass t.o.m. årskurs 3 och veckovisa klassråd där eleverna möts för att tillsammans komma med förslag, önskemål och idéer samt påverka skolans innehåll.

Varierat lärande med ämnesövergripande arbete

Ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt genomsyrar verksamheten där elevernas arbeten dokumenteras och synliggörs. Arbetsmiljön i skolan är och ska vara kreativ och anpassad efter elevernas olika möjligheter. Lärarna samarbetar kring temaområden som ska läsas, där teoretiska ämnen såväl som praktiskt estetiska ämnen ges plats. Temaarbetet planeras utifrån Lgr 22 och elevernas egna frågeställningar/intressen. Vi har även gemensamma temadagar, äventyrsdagar, frilufts- och idrottsdagar m.m. där vi arbetar tillsammans från förskoleklass t.o.m. årskurs 3.

Samarbete och Sociala relationer

Alla klasser på Farsta strandskolan samarbetar med fritidshemmet och förskolans avdelningar, där det språkliga arbetet, ett gemensamt ansvar för vår miljö och det främjande och förebyggande arbete för att skapa goda sociala relationer mellan barn/elev och personal är i fokus.

Vi inleder alltid höstterminen med två samarbetsveckor, där syftet bl.a. är att skapa gemenskap och goda sociala relationer. Under dessa veckor arbetas också skolans och fritidshemmets viktiga trivselrutiner fram av elever, lärare och skolledning.

Unga skolbarn sitter vid sina skolbänkar i ett klassrum, en flicka räcker upp handen
Skolbarn samarbetar tillsammans och letar efter färskilda föremål i skogen

Är du intresserad av en förskoleplats hos oss på Vätterosen? Ansökan skickas in via Schoolsoft. Vi följer Stockholm stads köregler och applicerar syskonförtur, för er som redan har ett syskon på förskolan eller skolan.

Välkommen till vår skola där trivsel och respekt står i fokus. Vi är vänliga och stöttar varandra, löser konflikter genom dialog och skapar en positiv stämning. Hos oss är varje elev en del av gemenskapen och vi tar ansvar för både våra handlingar och vår omgivning.

När ditt barn börjar i förskoleklass tar skolhälsovården över efter barnhälsovården. Skolhälsovården ansvarar för att följa barnens hälsoutveckling genom att erbjuda regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

Farsta Strandskolan finns på Instagram

Glad midsommar! 🍓🇸🇪

Vi önskar er alla en underbar helg med skönsång och dans från våra härliga barn och pedagoger  på MA Vätterosen! 

#mavätterosen #förskolanmavätterosen #barnsutvecklingochlärande #tillåtandelärmiljöer #detkompetentabarnet  #förskola #preeschool #barnehage #kindergarten #förskollärare #barnskötare #fritids #sommarfritids #midsommar #midsommar2024 #traditioner #långdans #ringdans