Projekterande arbetssätt
i förskolan

På Vätterosen arbetar vi och bedriver undervisning utifrån ett projekterande arbetssätt. Det definierar vi som följande:

  • Projekten föds ur barns intresse, utforskande och undersökande.
  • Vi utgår från en helhetssyn på barns lärande och utveckling och arbetar därför ämnesintegrerat.
  • Vi utgår från barns frågor, funderingar och tankar.
  • Vi har som förhållningssätt att projekten utvecklar och förändrar både barns och pedagogers föreställningar, tankar och kunskaper.
  • Förskollärare tillsammans med arbetslag planerar, organiserar, dokumenterar, analyserar och utvärderar utbildningen och undervisningen.
  • Undervisningsmiljön grundar sig i projektet och syftar både till att väcka barnens frågor och uppmuntra dem att tillsammans med pedagogerna söka svar. Projektet lever under hela dagen i både planerad och spontan undervisning, fysisk miljö och lek.
  • Projekten är transdisciplinära och kan ta nya vinklar och väcka nya frågor.
  • Vi utvärderar och analyserar barnets lärande på både grupp- och individnivå efter avslutat projekt
  • Barnets utveckling och lärande följs av pedagoger, föräldrar/vårdnadshavare och barnet genom vår pedagogiska dokumentation som sammanställs digitalt i barnets individuella pärm på Schoolsoft
Barn som målar av stilleben av plockade vildvuxna blommor tillsammans med sin förskolepedagog

I praktiken innebär detta att unde de första veckorna på höstterminen har pedagogerna ett extra fokus på att lyssna, se och tolka det barnen visar nyfikenhet och intresse kring. Utifrån barnens nyfikenhet och fascination kring ett ämne eller föremål utformar pedagogerna sedan ett brett projekt som är levande under hela läsåret. Projektet berör läroplanens olika delar där både språk, naturvetenskap, rörelse, matematik och estetiska processer får ta stor plats – allt med utgångspunkten i barnens egna nyfikenhet.

På Vätterosen möter barnet projektet under många olika stunder i veckan. Det sker både i större grupper men även i mindre format. Undervisningen sker på avdelningen, på våra gårdar, i skogen eller via ett studiebesök. Det viktiga är att barnet måste få leka och uppleva sin kunskap i flera olika sammanhang under veckan. Pedagogerna arbetar med flera olika dokumentationsverktyg som gör att de hela tiden utgår från barnets frågor, kommentarer och upplevelser för att få projektet att gå framåt.Varje vecka utvärderas veckans lärande – som sedan ligger till grund för planeringen som kommer. Genom åren har vi haft projekt som berört både djur och natur, fordon eller rymden.

Förskolan Vätterosen är uppdelad i fyra 1-4årsavdelningar – Nyponrosen, Solrosen, Näckrosen och Maskrosen samt en 5årsavdelning, Humlan.

Är du intresserad av en förskoleplats hos oss på Vätterosen? För att ställa ditt barn i kö hos oss anmäler du dig via Stockholm stads hemsida.

Genom närhet och samarbete mellan förskola och skola möjliggör vi en smidig övergångsfas från förskola till förskoleklass, vilket främjar en fortsatt positiv utveckling för våra barn och elever.