Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen på Farsta Strandskolan har en viktig roll i att skapa en trygg och välkomnande miljö för eleverna. Vår trygghetsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor, kurator, lärare och personal från fritidshemmet. Vi träffas regelbundet och har som mål att skapa och upprätthålla en atmosfär där alla känner sig trygga, respekterade och inkluderade.

Vi utgår i vårt arbete från de trivselrutiner som elever och personal arbetar fram i början av läsåret. Dessa trivselrutiner skapar en gemensam förståelse för förväntningar och normer i vår skola. Skolan kommunicerar dessa värderingar till elever, föräldrar och personal och då skapas en grund för att främja en positiv skolkultur. Trygghetsgruppen genomför också regelbundna undersökningar av skolmiljön för att identifiera områden där det kan finnas problem med trygghet eller trivsel, vi kallar dem trygghetsenkäter. Dessa gör vi med alla elever en gång på hösten och en gång på våren och genom att aktivt lyssna på deras erfarenheter och synpunkter sätter vi mål för ökad trygghet och trivsel.

När problem eller utmaningar identifierats är det trygghetsgruppens uppgift att arbeta tillsammans med övrig personal för att hitta lösningar. Det kan innebära att implementera förebyggande åtgärder såsom utbildningar om konflikthantering eller hur vi kan bäst bemöta elever i affekt. Det kan också inkludera att vara stöd för elever som behöver extra hjälp för att trivas i skolan.

Trygghetsgruppen spelar också en viktig roll i att hantera incidenter under en skoldag eller andra problem som påverkar elevernas trygghet. Vi har tydliga riktlinjer och processer i vår trygghetstrappa och i vår åtgärdstrappa som vi följer för att stödja alla involverade elever.

Trygghetsgruppen på Farsta Strandskolan arbetar tillsammans med övriga pedagoger för att fastställa värderingar, identifiera problem och implementera lösningar som bidrar till att främja elevernas välbefinnande och framgång under sin tid hos oss och även senare under sin skolgång.

Ung skolflicka arbetar på datorn tillsammans med sin pedagog